امروز:

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

 • الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

  هدف از این پایان نامه بررسی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض كار و خانواده می باشد

  این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود که با هدف اصلی پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و ابعاد آن (شدت و فراوانی) و تعارض کار و خانواده (زمان ،رفتار ،توان فرسایی)کارکنان زن دانشگاه های یاسوج آزاد و همچنین هدف تعیین رابطه تعارض کار – خانواده با فرسودگی شغلی انجام پذیرفت .

  نمونه مورد بررسی شامل 155 نفر زن بودند .در راستای نتیجه گیری از یافته های بدست آمده ابتدا نتایج مربوط به سوال های پژوهش که شامل یک سوال اصلی وسه سوال فرعی بود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سپس نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از سایر پژوهش هایی که در قسمت تحقیقات پیشین بیان گردید ، مقایسه و بحث می گردد و تبیین های احتمالی برای نتایج بدست آمده مطرح و در نهایت پس از مباحث مطرح شده به محدودیت های پژوهش و پیشنهاد های لازم جهت انجام پژوهش های آینده پرداخته می شود .در پایان نیز کاربست های پژوهش ذکر خواهد شد .


  فهرست مطالب
  چكیده    1


  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه    3
  1-2- بیان مسئله    5
  1-3- اهمیت وضرورت پژوهش    13
  1-4- اهداف پژوهش    15
  1-5- هدف اصلی:    15
  1-6- اهداف فرعی:    15

  فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 
  2-1- فرسودگی شغلی    17
  2-1-1- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی    18
  2-1-2- دلایل فرسودگی شغلی    19
  2-1-3- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی    20
  2-1-4- رویکرد روانشناختی - اجتماعی    22
  2-1-5- رویکرد بالینی    24
  2-1-6- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی    26
  2-2- تعارض کار- خانواده    28
  2-3- رضایت شغلی    33
  2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود:    44
  2-3-2- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل:    45
  2-3-3- رضایت شغلی و سلامتی جسمی    46
  2-3-4- عوامل سازنده رضایت شغلی    47
  2-3-5- تعیین رضایت شغلی:    53
  2-4- پیشینه تحقیق    55
  2-5- سوال های پژوهش :    60
  2-6- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها    61
  2-6-1- تعریف نظری رضایت شغلی    61
  2-6-2- تعریف عملیاتی رضایت شغلی    61
  2-6-3- تعریف نظری فرسودگی شغلی    61
  2-6-4- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی    62
  2-6-5- تعریف نظری تعارض کار و خانواده    62
  2-6-6- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده    62
  2-7- جمع بندی     63

  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه    65
  3-2 - روش پژوهش    65
  3-3- جامعه آماری    65
  3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری    65
  3-5- ابزار گردآوری داده ها    66
  3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی    66
  3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی    71
  3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی    71
  3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ    72
  3-5-3-1- روش نمره گذاری    73
  3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی    74
  3-5-4- پرسشنامه تعارض كار و خانواده    76
  3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی    76
  3-6-  روش تجزیه و تحلیل داده ها    81
  3-7- روش اجرای تحقیق :    81

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی    83
  4-2- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش    85

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  1-5- مقدمه    90
  5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش    90
  5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش    90
  5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش    94
  5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش    96
  5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش    97
  5-3- محدودیت های پژوهش    99
  5-4- پیشنهاد های کاربردی    99
  5-5- پیشنهاد های پژوهشی    100


  منابع 
  منابع فارسی    102
  منابع لاتین    107


  پیوست ها 
  پرسشنامه تعارض کار- خانواده    114
  پرسشنامه رضایت شغلی    116
  پرسشنامه فرسودگی شغلی    117
  چکیده انگلیسی    119

  فهرست جداول
  جدول 3-1: حجم نمونه بر اساس سن    66
  جدول 3-2 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل    67
  جدول 3-3 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی    69
  جدول 3- 4: حجم نمونه بر اساس سابقه کار    70
  جدول 3-5:  ضرایب روایی پرسشنامه  تعارض کار-خانواده .    72
  جدول 3-6 :شاخص های برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده    72
  جدول 4-1:داده های توصیفی    83
  جدول 4-2 :داده های توصیفی    84
  جدول 4-3 : جدول ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی    85
  جدول4-4 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی    86
  جدول 4-5 :جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی ابعاد تعارض کار-خانواده    87
  جدول4-6 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده    88

   


  فهرست نمودارها
  نمودار 3-1 : ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه    67
  نمودار 3-2 : ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه    68
  نمودار3-3 : ویژگی های وضعیت تحصیلی گروه نمونه مورد مطالعه    69
  نمودار 3-4 : ویژگی های سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه    70

   


   

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : سه شنبه 21 اسفند 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic